วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัว

คนโดนแฉ น้องนุช คงทน
อยู่บ้านนอก "อีดำ" อยู่นอกบ้าน "น้องขวัญ"
Birth Day 18 พฤศจิกายน 2521
กรุ๊ป B (สำเนาถูกต้อง)
ฝังใจ ใครทำเรารัก เราหลง
ใครทำเราเจ็บ เราจำ
ยังไงก็ตายรัง 76 หมู่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Love Me! Love My family

My Dad ทิวา คงทน
My Mom ทองอินทร์ คงทน
The sis ผกามาศ คงทน
( แค่นี้ก็อบอุ่น )

ความรู้ที่มี ! เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ประถม โรงเรียนวัดดอนทราย
มัธยม โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
อนุปริญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลราชบุรี ตึกศัลยกรรมเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

อาจารย์วิวรรธ์ จันทร์เทพลักษณะของภาพจิตรกรรม

งานจิตรกรรม ที่นิยมสร้างสรรค์ ขึ้นมีหลายลักษณะ ดังนี้ คือ

1. ภาพหุ่นนิ่ง (Sill life) เป็นภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือ วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่มีการ เคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่อยู่กับที่

2. ภาพคนทั่วไป แบ่งได้ 2 ชนิด คือ

2.1 ภาพคน (Figure) เป็นภาพที่แสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษ์ โดยไม่เน้นแสดงความเหมือนของใบหน้า

2.2ภาพคนเหมือน(Potrait)เป็นภาพที่แสดงความเหมือนของใบหน้าของคนๆใดคนหนึ่ง


ศรีวรรณา เสาว์คง 2539 ลาวัณย์ อุปอินทร์ 2523
3. ภาพสัตว์ ( Animals Figure) แสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ทั้งหลาย ในลักษณะต่าง ๆ
4. ภาพทิวทัศน์ (Landscape) เป็นภาพที่แสดงความงาม หรือความประทับใจในความงาม ของ ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม ของศิลปินผู้วาด ภาพทิวทัศน์ยังแบ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้อีก คือ

4.1 ภาพทิวทัศน์ผืนน้ำ หรือ ทะเล (Seascape )
4.2 ภาพทิวทัศน์พื้นดิน (Landscape)
4.3 ภาพทิวทัศน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape) สงัด ปุยอ๊อก ชวลิต นิตยะ ชวลิต นิตยะ
5. ภาพประกอบเรื่อง (Illustration) เป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราว หรือถ่ายทอดเหตุการณ์ ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือ พระคัมภีร์ หรือภาพเขียนบนฝาผนัง อาคาร สถาปัตยกรรมต่าง ๆ และรวมถึงภาพโฆษณาต่าง ๆ ด้วย สนิท ดิษฐพันธุ์ ประสงค์ ปัทมานุช วิสุทธิ์ คงวุธ

6. ภาพองค์ประกอบ (Composition) เป็นภาพที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของศิลปะ และ ลักษณะในการจัดองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สร้าง โดยที่อาจไม่เน้น แสดงเนื้อหาเรื่องราวของภาพ หรือ แสดงเรื่องราวที่มาจากความประทับใจ โดยไม่ยึดติดกับความเป็นจริง ตามธรรมชาติ านชนิดนี้ ปรากฏมากในงานจิตรกรรมสมัยใหม่7. ภาพลวดลายตกแต่ง (Decorative painting) เป็นภาพวาดลวดลายประกอบเพื่อตกแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้ เกิดความสวยงามมากขึ้น เช่น การวาดลวดลายประดับอาคาร สิ่งของเครื่องใช้ ลวดลายสัก ฯลฯ

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตอบคำถามอาจารย์

1.สุนทรียศาสตร์คืออะไร
ตอบ = เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวย ความงาม คุณค่า คุณสมบัติ คุณค่าภายใน คุณค่าภายนอก หมายถึงการรับรู้อันเป็นกระบวนการปะทะสัมผัสต่อสิ่งเร้าภายนอกกับอวัยวะรับสัมผัสภายใน ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่นำไปสู่อารมณ์อันสุนทรีย์ ซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้น ๆ ด้วย

2.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ = การศึกษาสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความพึ่งพอใจในด้านบวกเสมอมีประโยชน์ดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงาม อย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุมีผล
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

3.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
ตอบ = ทำให้พยาบาลสามารถใช้กระบวนการในการคิดและมีจิตสสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยไม่คิดรังเกียจ ยิ้มแย้มจากจิตใจ ไม่ดูถูกและรังเกียจบุคคลอื่น อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหว

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550