วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตอบคำถามอาจารย์

1.สุนทรียศาสตร์คืออะไร
ตอบ = เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวย ความงาม คุณค่า คุณสมบัติ คุณค่าภายใน คุณค่าภายนอก หมายถึงการรับรู้อันเป็นกระบวนการปะทะสัมผัสต่อสิ่งเร้าภายนอกกับอวัยวะรับสัมผัสภายใน ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่นำไปสู่อารมณ์อันสุนทรีย์ ซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติ และความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้น ๆ ด้วย

2.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ = การศึกษาสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความพึ่งพอใจในด้านบวกเสมอมีประโยชน์ดังนี้
1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงาม อย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี อย่างมีเหตุมีผล
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

3.สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร
ตอบ = ทำให้พยาบาลสามารถใช้กระบวนการในการคิดและมีจิตสสำนึกช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเอื้ออาทรต้องการให้ผู้อื่นมีสุขภาพดีทั้งกายและใจโดยไม่คิดรังเกียจ ยิ้มแย้มจากจิตใจ ไม่ดูถูกและรังเกียจบุคคลอื่น อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหว

ไม่มีความคิดเห็น: